KA-, KAA-tavut
ba
baa
be
bee
bi
bii
bo
boo
bu
buu
by
byy

bää

böö
da
daa
de
dee
di
dii
do
doo
du
duu
dy
dyy

dää

döö
fa
faa
fe
fee
fi
fii
fo
foo
fu
fuu
fy
fyy

fää

föö
ga
gaa
ge
gee
gi
gii
go
goo
gu
guu
gy
gyy

gää

göö
ha
haa
he
hee
hi
hii
ho
hoo
hu
huu
hy
hyy

hää

höö
ja
jaa
je
jee
ji
jii
jo
joo
ju
juu
jy
jyy

jää

jöö
ka
kaa
ke
kee
ki
kii
ko
koo
ku
kuu
ky
kyy

kää

köö
ma
maa
me
mee
mi
mii
mo
moo
mu
muu
my
myy

mää

möö
na
naa
ne
nee
ni
nii
no
noo
nu
nuu
ny
nyy

nää

nöö
pa
paa
pe
pee
pi
pii
po
poo
pu
puu
py
pyy

pää

pöö
ra
raa
re
ree
ri
rii
ro
roo
ru
ruu
ry
ryy

rää

röö
sa
saa
se
see
si
sii
so
soo
su
suu
sy
syy

sää

söö
ta
taa
te
tee
ti
tii
to
too
tu
tuu
ty
tyy

tää

töö
va
vaa
ve
vee
vi
vii
vo
voo
vu
vuu
vy
vyy

vää

vöö
Vokaaliparit
aeaiaoau
eaeieoeuey
iaieioiuiy
oaoeoiou
uaueuiuo
yeyi
äeäiäyäö
öeöiöyöä
KAE-tavut
baebaibaobaubeabeibeobeubeybeäbeöbiabiebiobiubiybiäbiö
boaboeboiboubuabuebuibuobyebyibyäbyöbäebäibäybäöböeböiböyböä
daedaidaodaudeadeideodeudeydeädeödiadiediodiudiydiädiö
doadoedoidouduadueduiduodyedyidyädyödäedäidäydäödöedöidöydöä
faefaifaofaufeafeifeofeufeyfeäfeöfiafiefiofiufiyfiäfiö
foafoefoifoufuafuefuifuofyefyifyäfyöfäefäifäyfäöföeföiföyföä
gaegaigaogaugeageigeogeugeygeägeögiagiegiogiugiygiägiö
goagoegoigouguagueguiguogyegyigyägyögäegäigäygäögöegöigöygöä
haehaihaohauheaheiheoheuheyheäheöhiahiehiohiuhiyhiähiö
hoahoehoihouhuahuehuihuohyehyihyähyöhäehäihäyhäöhöehöihöyhöä
jaejaijaojaujeajeijeojeujeyjeäjeöjiajiejiojiujiyjiäjiö
joajoejoijoujuajuejuijuojyejyijyäjyöjäejäijäyjäöjöejöijöyjöä
kaekaikaokaukeakeikeokeukeykeäkeökiakiekiokiukiykiäkiö
koakoekoikoukuakuekuikuokyekyikyäkyökäekäikäykäököeköiköyköä
laelailaolaulealeileoleuleyleäleölialielioliuliyliäliö
loaloeloiloulualueluiluolyelyilyälyöläeläiläyläölöelöilöylöä
maemaimaomaumeameimeomeumeymeämeömiamiemiomiumiymiämiö
moamoemoimoumuamuemuimuomyemyimyämyömäemäimäymäömöemöimöymöä
naenainaonauneaneineoneuneyneäneönianienioniuniyniäniö
noanoenoinounuanuenuinuonyenyinyänyönäenäinäynäönöenöinöynöä
paepaipaopaupeapeipeopeupeypeäpeöpiapiepiopiupiypiäpiö
poapoepoipoupuapuepuipuopyepyipyäpyöpäepäipäypäöpöepöipöypöä
raerairaoraureareireoreureyreäreöriarierioriuriyriäriö
roaroeroirouruarueruiruoryeryiryäryöräeräiräyräöröeröiröyröä
saesaisaosauseaseiseoseuseyseäseösiasiesiosiusiysiäsiö
soasoesoisousuasuesuisuosyesyisyäsyösäesäisäysäösöesöisöysöä
taetaitaotauteateiteoteuteyteäteötiatietiotiutiytiätiö
toatoetoitoutuatuetuituotyetyityätyötäetäitäytäötöetöitöytöä
vaevaivaovauveaveiveoveuveyveäveöviavievioviuviyviäviö
voavoevoivouvuavuevuivuovyevyivyävyöväeväiväyväövöevöivöyvöä
AEK-tavut
aebaibaobaubeabeibeobeubeybeäbeöbiabiebiobiubiybiäbiöb
oaboeboiboubuabuebuibuobyebyibyäbyöbäebäibäybäöböeböiböyböäb
aedaidaodaudeadeideodeudeydeädeödiadiediodiudiydiädiöd
oadoedoidouduadueduiduodyedyidyädyödäedäidäydäödöedöidöydöäd
aefaifaofaufeafeifeofeufeyfeäfeöfiafiefiofiufiyfiäfiöf
oafoefoifoufuafuefuifuofyefyifyäfyöfäefäifäyfäöföeföiföyföäf
aegaigaogaugeageigeogeugeygeägeögiagiegiogiugiygiägiög
oagoegoigouguagueguiguogyegyigyägyögäegäigäygäögöegöigöygöäg
aehaihaohauheaheiheoheuheyheäheöhiahiehiohiuhiyhiähiöh
oahoehoihouhuahuehuihuohyehyihyähyöhäehäihäyhäöhöehöihöyhöäh
aejaijaojaujeajeijeojeujeyjeäjeöjiajiejiojiujiyjiäjiöj
oajoejoijoujuajuejuijuojyejyijyäjyöjäejäijäyjäöjöejöijöyjöäj
aekaikaokaukeakeikeokeukeykeäkeökiakiekiokiukiykiäkiök
oakoekoikoukuakuekuikuokyekyikyäkyökäekäikäykäököeköiköyköäk
aelailaolaulealeileoleuleyleäleölialielioliuliyliäliöl
oaloeloiloulualueluiluolyelyilyälyöläeläiläyläölöelöilöylöäl
aemaimaomaumeameimeomeumeymeämeömiamiemiomiumiymiämiöm
oamoemoimoumuamuemuimuomyemyimyämyömäemäimäymäömöemöimöymöäm
aenainaonauneaneineoneuneyneäneönianienioniuniyniäniön
oanoenoinounuanuenuinuonyenyinyänyönäenäinäynäönöenöinöynöän
aepaipaopaupeapeipeopeupeypeäpeöpiapiepiopiupiypiäpiöp
oapoepoipoupuapuepuipuopyepyipyäpyöpäepäipäypäöpöepöipöypöäp
aerairaoraureareireoreureyreäreöriarierioriuriyriäriör
oaroeroirouruarueruiruoryeryiryäryöräeräiräyräöröeröiröyröär
aesaisaosauseaseiseoseuseyseäseösiasiesiosiusiysiäsiös
oasoesoisousuasuesuisuosyesyisyäsyösäesäisäysäösöesöisöysöäs
aetaitaotauteateiteoteuteyteäteötiatietiotiutiytiätiöt
oatoetoitoutuatuetuituotyetyityätyötäetäitäytäötöetöitöytöät
aevaivaovauveaveiveoveuveyveäveöviavievioviuviyviäviöv
oavoevoivouvuavuevuivuovyevyivyävyöväeväiväyväövöevöivöyvöäv
AK-sanat